Tarihçe

Kastamonu Barosu 1920 yılında kurulmuştur. Baromuzun kuruluşuna ilişkin haberler, o yıllarda Kastamonuda yayımlanan, Açıksöz Gazetesi ve Kastamonu Vilayet Gazetesinde yer almıştır.

Açıksöz Gazetesi’nin 13 Eylül 1920 tarihli, 78. sayısında yer alan “ Baro Teşkili” başlıklı haberde;

“Şehrimizde dava vekaletinde bulunan Mekteb-i Hukuk mezunları, geçen gün Daire-i Adliye’de ictima ederek beynlerinde Baro teşkilini kararlaştırmışlardır. Yakında muamelat-ı resmiyesini ikmal edecek olan Baro’nun riyasetine dava vekili Mehmet Hayrettin Bey’in intihab edildiği haber alınmıştır.”

Aynı yıllarda Kastamonu İlinde yayımlanan Kastamonu Vilayet Gazetesi’nin 8 Ekim 1921 tarihli, 2420. sayısında yer alan “Baro Heyeti” başlıklı haberde ise, şöyle denilmektedir:

“ Ruhsat-ı resmiye ile evvelce teşkil etmiş olan Kastamonu dava vekilleri Baro Heyet-i İdaresi’nin bu kerre yeniden icra kılınan intihab neticesinde vükela-ı daaviden Hersekli Mehmet İzzet Efendi’nin reis-i evvel ve Ali Rıza Efendi’nin reis-i sani ve Muhittin Efendi’nin veznedar ve Mustafa İzzet, Halil Sami, Hamdi ve Ahmet Bican Efendilerin a’za olarak teşkil edildiği ve hükümetçe muamele-i kaydiyesinin ifa olunduğu anlaşılmıştır.”

Açıksöz Gazetesi’nde yer alan haberden; Hukuk Mektebi mezunlarının, 1920 yılı Eylül ayı başlarında kendi aralarında toplanarak,  Baro Başkanlığını kurmaya karar verdikleri, bu doğrultuda resmi işlemlere başladıkları ve Baro Başkanlığı’na Mehmet Hayrettin Bey’i seçtikleri,

Kastamonu Vilayet Gazetesi’nde yer alan haberden ise; 1921 yılında yapılan bir seçim neticesinde yeni bir Yönetim Kurulu oluşturulduğu, “Ruhsat-ı resmiye ile evvelce teşkil etmiş olan Kastamonu dava vekilleri Baro Heyet-i İdaresi’nin….” ifadesinden de, Baro Başkanlığı’nın 1921 tarihinden önce kurulduğu anlaşılmaktadır.


Sosyal Medyada Paylaş