AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI
Tarih: 12.11.2015 23:00:00| Okunma Sayısı: 1519

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Üniversitemize Hukuk Müşavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 tarihli 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak sınavlar Hakkında Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesi gereğince, hazırlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca, Avukat alımı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye web sitemizin www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

 

 

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER, SINAV KONULARI, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak,

3. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,

4. Son başvuru tarihi itibariyle Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

 

1. Başvuru Formu, (www.kastamonu.edu.tr - Personel Dairesi Başkanlığı web sitesinden temin edilebilecektir.)

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3. Üç adet vesikalık fotoğraf,

4. KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

5. Özgeçmiş (varsa deneyimi belgelendirmek amacıyla ilgili barodan ya da SGK dan alınacak resmi belge)

6. Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

 

SINAV KONULARI

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

 

·   Anayasa Hukuku

·   Medeni Hukuk

·   Borçlar Hukuku

·   Ticaret Hukuku

·   Medeni Usul Hukuku

·   İcra ve İflas Hukuku

·   İdare Hukuku

·   İdari Yargılama Hukuku

·   Ceza Hukuku

·   Ceza Usul Hukuku

·   İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

·   2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve İlgili Mevzuat

 

Başvurular şahsen veya posta yoluyla Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına yapılacak olup, postada yaşanabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

YAZILI SINAV YERİ VE TARİHİ

Turizm Fakültesi Dekanlığı - 104 No’lu Derslik - 09.12.2015 - Saat 14:00

SINAV TAKVİMİ

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ

09.11.2015

İLAN SON BAŞVURU TARİHİ

19.11.2015

BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

27.11.2015

YAZILI SINAV SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

11.12.2015

KADRO BİLGİLERİ

Unvan

Sınıf

Adedi

Derece

Avukat

AH

1

6

I - Giriş Sınavının Şekli, Başvuru Şartları, Yeri ve Değerlendirilmesi

Giriş sınavı yazılı olarak yapılacaktır. Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul edilen adayların listesi 27.11.2015 tarihinde Üniversitemizin (www.kastamonu.edu.tr) internet sitesinde yayımlanacaktır.

 

Başvurular, 09.11.2015 tarihinde başlayacak ve 19.11.2015 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

 

Adayların, sınava katılabilmek için Sınav Başvuru Formu’nu elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurduktan sonra (formun çıktısını imzalamak suretiyle) yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na (Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Kuzeykent Kampüsü Rektörlük Binası / KASTAMONU) şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Postada yaşanabilecek gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere, bir sıralama yapılarak yazılı sınava tabi tutulacaktır. (KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.) Yazılı sınavın değerlendirilmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir. Başarı sıralaması, en yüksek puan alandan başlamak üzere belirlenir. Sınav başarı notunun eşitliği durumunda KPSS3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Sıralamaya giren adaylar Üniversitemizin internet sitesinde duyurulur.

 

Yazılı sınav 09/12/2015 tarihinde saat 14:00’da Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü Turizm Fakültesi Dekanlığı 104 No’lu Derslikte (Kuzeykent Kampüsü) yapılacaktır.

 

Başvuru için gerekli belgelerin, son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi şarttır. Söz konusu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla ilgili Daire Başkanlığı tarafından onaylanabilecektir.

 

II - Sınav Konuları:

 

1)    Sınav konuları şunlardır:

 

a) Anayasa Hukuku

b) Medeni Hukuk

c) Borçlar Hukuku

ç) Ticaret Hukuku

d) Medeni Usul Hukuku

e) İcra ve İflas Hukuku

f) İdare Hukuku

g) İdari Yargılama Hukuku

ğ) Ceza Hukuku

h) Ceza Usul Hukuku

ı) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

i) 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve İlgili mevzuat

 

 

 

 

III- Sınav Sonuçlarının İlanı ve İtiraz:

 

Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan liste atamaya yetkili amir (Rektör) onayına sunulur. Onaylanan başarı listesi ve atanmaya hak kazanan adaylar üniversitenin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

 

Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

 

Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

 

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş gün içinde yazılı olarak komisyona itiraz edilebilir.

 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, giriş sınavını kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamaları iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler. İdare tarafından ödenen bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

 

Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre avukat kadrolarına atanırlar. Asıl listeden avukat kadrolarına atanmaya hak kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılabilir.

 

Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

 

Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun  62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

 

İlan olunur.

 

İlanımız 09/11/2015 tarih ve 29527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

İrtibat: Sorularınız İçin 0 366 280 15 96  (Şube Müdürü Mustafa ÖZYILDIZ)

14.12.2018
AV. ÖZGÜR DEMİR
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.