Staj Kredi Yönetmeliği
Tarih: 14.01.2014 22:00:00| Okunma Sayısı: 3129

TÜRKİYE 
BAROLAR BİRLİĞİ 
STAJ KREDİ 
YÖNETMELİĞİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RG: 19/12/2001-24615 
 
BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 
Kapsam 
Madde 1. Bu Yönetmelik; avukat stajyerlerine Türkiye Barolar Birliğince verilecek kredinin ilke ve 
koşulları ile dağıtım esaslarını kapsamaktadır. 
 
Amaç 
Madde 2. Bu Yönetmeliğin amacı; kredinin ilke ve koşulları, kimlere verileceği, miktarı, geri 
ödeme şekli, geri ödemeden gelen paralar ile kredi ödemelerinden sonra arta kalan miktarın 
avukatlara destek ve meslekte gelişmeyi sağlamak için barolar ve Türkiye Barolar Birliği arasında 
dağıtım ve kullanım esaslarının belirlenmesidir. 
 
Hukuki Dayanak 
Madde 3. Bu Yönetmelik 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27 nci maddesi 
gereği düzenlenmiştir. 
 
 
İKİNCİ BÖLÜM 
Kredinin Kaynağı 
 
Kredinin Kaynağı 
Madde 4. Stajyerlere verilecek kredinin kaynağı olan Staj Kredi Fonu (SKF); avukatların ve 
Avukatlık Kanununun Geçici 13 ve Geçici 17 inci maddeleri gereği avukatlık yetkilerini kullanan dava 
vekili ve dava takipçilerinin yetkili mercilere sundukları vekaletname veya yetki belgelerinin asıl ve 
suretlerine yapıştırılacak pul bedelleri ile verilen kredilerin geri ödenmesinden oluşacak fon ve 
bunların getirilerinden oluşur. Vekaletname ibraz etmek zorunda olan tüm kurum ve kuruluşlar da 
vekaletname ya da yetki belgesi asıl ve suretlerine pul yapıştırmak zorundadırlar. 
 
Yapıştırılacak Pulun Bedeli 
Madde 5. (Değişik: RG 30/11/2010-27771) Vekaletname, yetki ve benzeri belgelere yapıştırılacak 
pulun bedeli, pulun yapıştırıldığı tarihte yürürlükte olan Avukatlık Kanununun 27 nci maddesinde 
düzenlenmiş pulun değeridir.1 
 
Pulların Basımı 
Madde 6. Staj kredi pulları Türkiye Barolar Birliği tarafından bastırılır. 
 
Pulların Dağıtımı 
 
1 30/11/2010 tarihli ve 27771 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Staj Kredi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmeliğin 1. maddesiyle, “Vekaletname, yetki ve benzeri belgelere yapıştırılacak pulun bedeli, pulun yapıştırıldığı tarihte 
yürürlükte olan 2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanununun yargı harçları bölümünde yer alan ve vekaletname örnekleri 
için kullanılan harç tarifesinde belirtilen miktar kadardır.” şeklindeki madde, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
 Madde 7. Staj kredi pullarının, bedeli karşılığı barolara dağıtım şekline Türkiye Barolar Birliği 
Yönetim Kurulu karar verir. Dağıtımın bedel karşılığında bir kuruluşa yaptırılması da mümkündür. 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kredi Miktarının Belirlenmesi 
 
Kredinin Miktarı 
Madde 8. (Değişik: RG 22/10/2005-25974) Her yıl Ocak ayında, staj kredi fonundan stajyerlere 
verilecek kredinin miktarı, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca belirlenir. Miktarın 
belirlenmesinde; barolarda staj yapan stajyerlerin sayısı, fonda toplanan para miktarı göz önünde 
bulundurulur. 
Belirlenecek yeni miktar, belirleme tarihinden sonra staj eğitimine başlayanlara uygulanır. 
Belirlenen yeni miktarın önceki dönemden fazla olması durumunda kredi alan stajyer, kredi alma için 
öngörülen biçimsel koşulları yerine getirmesi halinde aradaki farktan yararlandırılır. 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Stajyerin Krediden Yararlandırılması 
 
Kredi Başvurusu 
Madde 9. (Değişik: RG 22/10/2005-25974) 
Krediden yararlanabilmek için herhangi bir baronun staj listesine yazılmış olmak ve stajyerin, 
ailesinin mal varlığı ve aylık gelir durumuna göre, ailesinin katkısıyla stajını yapamayacak mali 
durumda olması gerekir. Kredi almak isteyen stajyer, kredi başvuru formunu doldurarak diğer 
belgelerle birlikte listesine yazılı olduğu baroya başvurur. 
Baro, başvuru dosyasını Türkiye Barolar Birliğine ivedilikle gönderir. 
 
Başvuruya Eklenecek Belgeler 
Madde 10. (Değişik: RG 22/10/2005 – 25974) 
Kredi başvurusuna; 
a. Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen başvuru formu, 
b. Staj kredi talebi tanıtım ve mali durum bildirimi formu, 
c. Stajyerin staj listesinde kayıtlı olduğunu gösteren baro yazısı, 
d. Stajyerin üstleneceği yükümlülükler, geri ödemenin biçimi ve tebligat adresi ile kefille ilgili 
belgelerin yer aldığı kredi sözleşmesi, 
e. Kredinin ödenmesi için gereken diğer bilgi ve belgeler, 
eklenir. 
 
Kredi Başvurusunun Kabul veya Reddi 
Madde 11. (Değişik: RG 22/10/2005-25974) 
Kredi isteminin koşullara uygunluğu Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun yetkilendirdiği 
üyeleri tarafından incelenerek kabul veya ret edilir. Kredi başvurusu ile ilgili karar 30 gün içinde 
stajyere ve barosuna bildirilir. Ret kararları aleyhine, stajyer tarafından, kendisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde, Türkiye Barolar Birliğine itiraz edilebilir. İtirazlar, Türkiye Barolar 
Birliği Yönetim Kurulunda incelenir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. 
 
Kredi Süresi 
Madde 12. (Değişik: RG 3/7/2002-24804 ) 
 (Değişik: RG 30/11/2010-27771) Staj listesinde yazılı stajyere kredi, staja başlama tarihinden 
başlayarak öngörülen yasal staj süresince verilir. 2 Kredi talep eden stajyer; staj süresinden daha kısa 
süreli kredi talep ediyorsa bu istemini başvuru formunda belirtmek zorundadır. Haklı nedenlerle 
stajın uzaması halinde uzayan süre için kredi ödemesine devam edilir. Ancak, Avukatlık Kanununun 
25 inci maddesinde yer alan stajın uzatılması durumlarında uzayan süre için kredi verilmez. 
 
Kredinin Ödenmesi 
Madde 13. (Değişik: RG 3/7/2002-24804) 
Kredi tahsis edilen stajyer için Türkiye Barolar Birliğinde bir dosya açılır ve krediden yararlanan 
stajyer ile ilgili kayıt ve ödemeler bu dosyada saklanır. Uyumsuzluk ve uyuşmazlık durumunda bu 
dosya içeriği esas alınır. 
Kredi başvurusu kabul edilen stajyere kredi tahsis numarası verilir. Kredi ödemeleri için Türkiye 
Barolar Birliği bir banka ile anlaşabileceği gibi günün koşullarına göre hızlı, pratik ve güvenli bir 
başka ödeme sistemine de geçebilir. Kredi ödemeleri staj süresince aylık peşin taksitlerle 
yapılabileceği gibi fon hesaplarının müsait olması koşulu ile üç aya kadar peşin ödeme de yapabilir. 
Banka kanalıyla ödemelerde stajyerin hesabına yatırılan taksitler yatırıldığı tarihte stajyere ödenmiş 
sayılır. 
 
Stajın Nakli 
Madde 14. Stajyerin, stajını başka bir baroya nakletmesi halinde kredi ödemeleri devam eder. 
Nakli yapan ve nakil istemini kabul eden barolar, nakil ve kabul tarihlerini Türkiye Barolar Birliğine 
en seri iletişim araçları ile bildirirler. 
Türkiye Barolar Birliği, kredi ödemelerine, nakli yapılan stajyerin barosunun bulunduğu yerdeki 
bir bankada açılacak yeni hesapta devam eder. 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM 
Kredinin Durdurulması ve Kesilmesi 
 
Durdurma Nedenleri 
Madde 15. Stajyerin, Avukatlık Kanununun olanak tanıdığı durumlar nedeniyle stajına ara verdiği 
hallerde, bu durum barosu tarafından Türkiye Barolar Birliğine bildirilir ve stajyere yapılan kredi 
ödemeleri durdurulur. Engelin kalkmasından sonra ödemelere kaldığı yerden devam edilir. 
 
 
Kredinin Kesilme Nedenleri 
 
2 30/11/2010 tarihli ve 27771 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Staj Kredi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmeliğin 2. maddesiyle, “Staj listesinde yazılı stajyere kredi, talep tarihinden başlayarak öngörülen yasal staj süresince 
verilir.” şeklindeki 1. fıkranın ilk cümlesi, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
 Madde 16. (Değişik: RG 24/05/2008-26885) 
Kredi almakta olan stajyerin, bir başka Baroya nakil dışındaki nedenlerle adının staj listesinden 
silinmesi, staja başlama anındaki niteliklerini yitirmesi, kredi isteminde bulunurken yaptığı 
başvurunun veya beyanlarının aksinin ortaya çıkması, Avukatlık Kanunu ve bu kanun gereği 
çıkartılan yönetmelikler ile meslek kurallarında gösterilen esaslara uyulmadığının tespiti, verilen 
görevlerin yerine getirilmemesi gibi durumlarda, kredi ödemesine son verilir. Bu durumda kredi 
borcunun tamamı ihtar çekilmesine gerek kalmadan otuz gün sonra muaccel hale gelir. Bu borç, yasal 
faiziyle borçludan ve kefillerinden müştereken ve müteselsilen tahsil edilir. 
 
Soruşturma Yapılması 
Madde 17. (Değişik: RG 22/10/2005-25974) 
Türkiye Barolar Birliği, staj kredi birimi tarafından, stajyerin beyanlarının doğruluğu resmi 
kurumlar aracılığı ile soruşturulur. 
Stajyerin kredi almasına engel bir durum ortaya çıktığında, bu engel kayıtlı olduğu baro tarafından 
soruşturulur. 
Soruşturma süresince kredi verilmesine devam olunur. Soruşturma sonucu verilen rapor Türkiye 
Barolar Birliğine bildirilir ve stajyere tebliğ edilir. Stajyer on gün içinde bu rapora karşı Türkiye 
Barolar Birliği’ne itiraz edebilir. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca, soruşturma sonucuna 
ilişkin rapor ve varsa stajyerin itirazı incelenir. İnceleme sonucu verilen kredinin kesilmesi kararı 
kesindir. 
Kredinin kesilmesine ilişkin karar tarihinde stajyerin kredi borcunun tamamı muaccel hale gelir. 
Soruşturmada, Avukatlık Kanununun soruşturma yöntemine ve savunma hakkına ilişkin kuralları 
uygulanır. 
Soruşturma sonucunda verilen raporda, kredi başvurusunun yapılması aşamasında yapılan 
beyanların aksi saptandığında stajyer hakkında disiplin kovuşturması açılır. 
 
 
ALTINCI BÖLÜM 
Kredi Borcunun Tespiti, 
Ödenmesi veya Silinmesi 
 
Kredi Borcunun Tespiti ve Bildirimi 
Madde 18. (Değişik: RG 12/2/2005-25725) Stajyere aylık olarak ödenen kredi, ödeme tarihleri 
itibariyle stajyerin hesabına borç olarak yazılır. Geri ödeme miktarı, muacceliyet tarihindeki borç 
miktarına faiz ilave edilerek tespit edilir ve tespit edilen bu toplam borç miktarı stajyere ve kefillerine 
bildirilir. Faiz oranı 31/12/2004 tarihine kadar yüzde 30 bu tarihten sonra yüzde 10’dur. (Değişik: RG 
30/11/2010-27771) Faiz basit faiz olup, ödeme tarihine göre günlük faiz hesaplanır ve Yönetmeliğin 19 
uncu maddesinde belirtilen süre içinde borcun tamamı ödendiği takdirde faiz talep edilmez. 3 
Kredi Borcunun Ödenmesi 
 
3 30/11/2010 tarihli ve 27771 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Staj Kredi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmeliğin 3. maddesiyle, “Faiz basit faiz olup bir yıllık süre için hesaplanır ve Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde 
belirlenen süre içinde borcun tamamı ödendiği takdirde faiz talep edilmez.” şeklindeki 1. fıkranın son cümlesi, metne 
işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
 Madde 19. (Değişik: RG 22/10/2005-25974) 
Stajyerin kredi borcu, staj bitim tarihinden itibaren yirmidört ay sonra muaccel hale gelir. (Değişik: 
RG 30/11/2010-27771) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca hesaplanan toplam 
borç, muacceliyet tarihinden itibaren on iki aylık taksitle geri ödenir.
 4 Toplam borcun muacceliyet 
tarihinden önce tamamen geri ödenmesi durumunda herhangi bir faiz talep edilmez. 
Kredi borcundan, kefiller de müştereken ve müteselsilen sorumludur. 
Avukatlık Kanununun 25 inci maddesi nedeniyle uzatılan staj süreleri, kredi geri ödeme başlangıç 
tarihinin belirlenmesinde dikkate alınmaz. 
Stajyerin, staj sonrası avukatlık dışında başka bir mesleğe girmesi halinde, kredi borcunun tamamı 
avukatlık dışındaki mesleğe giriş tarihinde muaccel hale gelir, avukatlık mesleğine girmiş olanlara 
tanınan ödeme kolaylıkları başka mesleğe girmiş olanlara tanınmaz. 
 
Aylık Taksitlerin Ödenmemesi 
Madde 20. Kredi borçlusunun, herhangi bir borç taksitini belirlenen sürelerinde ödememesi halinde 
kendisine ve kefillerine borcun on gün içinde ödenmesi konusunda yazılı bir uyarı yapılır. Uyarıya 
rağmen bu süre içinde de borç ödenmezse borcun tamamı muaccel hale gelir. Bu borç muacceliyet 
tarihinden başlayacak yasal faiziyle birlikte borçlu ve kefillerinden müştereken ve müteselsilen tahsil 
olunur. 
 
Kredi Borcunun Silinmesi 
Madde 21. Stajı sırasında veya geri ödeme süresi içinde vefat eden ya da çalışamayacak derecede 
sakat kalmış olduğu, tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından belgelenen borçluların 
ödenmeyen kredi borçları silinir. Bu silinmeden kefilleri de yararlanır. 
 
YEDİNCİ BÖLÜM 
Kredilerden Arta Kalan Miktarın Kullanımı 
 
Kredilerden Arta Kalan Miktar 
Madde 22. Pul bedellerinden, geri ödemelerden, bunların değerlendirilmesinden ve bağış gibi 
yollardan elde edilerek ve fonda toplanan paranın, dağıtılan krediden arta kalan miktarı avukatlık 
mesleğine destek ve meslekte gelişmeyi sağlamak için kullanılır. 
 
Dağıtım Esasları 
Madde 23. Kredi ödemelerinden arta kalan miktarın belirlenebilmesi için Türkiye Barolar Birliği 
tarafından her yılın Ocak ayı sonunda bir önceki yılın kesin hesabı çıkarılır. Yeni dönem pul bedelinin 
ve olası kredi isteklisi stajyer sayısının da belirlenmesinden sonra arta kalacağı anlaşılan miktarın; 
yüzde 25’i Türkiye Barolar Birliğinin hesabına, yüzde 30’u da barolar arasında eşit olarak paylaştırılıp 
baroların hesabına yatırılır. Kalan miktar, hesabı yapılan yıl sonu itibariyle baro levhasında kayıtlı 
avukat sayısına oranlanarak baroların hesabına yatırılır. 
 
4 30/11/2010 tarihli ve 27771 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Staj Kredi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmeliğin 4. maddesiyle, “Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca hesaplanan toplam borç muacceliyet tarihinden 
itibaren kredi kullanım taksit sayısını geçmemek koşulu ile aylık taksitler halinde geri ödenir.” şeklindeki 1. fıkranın ikinci 
cümlesi, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
  
Kullanım Esasları 
Madde 24. Barolar, Staj Kredi Fonundan aktarılan paranın kullanımında; levhalarına kayıtlı 
avukatların ve stajyerlerinin sosyal güvenlik, sağlık ve meslek içi eğitim sorunlarının çözümü için 
üretecekleri ve Türkiye Barolar Birliğine bildirecekleri projelerin gerçekleşmesine öncelik verirler. 
Aktarılan miktarın ne şekilde kullanılacağı baroların iç yönetmeliklerinde belirlenir. 
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 
 
Tebligat Adresi 
Madde 25. Kredi alan veya kredi borçlusu sayılanlar ve müşterek ve müteselsil kefilleri, kredi 
başvurusunda tebligat adresi olarak bildirdikleri adreste meydana gelecek değişiklikleri, değişiklikten 
bir hafta içinde yazılı olarak bildirmedikleri takdirde bilinen adrese yapılan tebligat geçerli sayılır. 
Geçici Madde 1. Avukatlık Kanununun 27 nci maddesi gereği 10/5/2001 tarihinden itibaren tahsil 
edilen pul bedellerinden oluşacak kaynaktaki birikim, stajyerlere verilecek toplam kredi miktarını 
karşılamadığı süre içinde stajyerlere kredi dağıtımı yapılamaz. 
Kredi dağıtımına 1/1/2002 tarihinden itibaren başlanır. 
 
Yürürlük 
Madde 26. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
Madde 27. Bu Yönetmelik hükümleri Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 

18.01.2019
AV. ÖZGÜR DEMİR
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.