Mevzuat Avukatlık Kanunu Yönetmeliği
Tarih: 14.01.2014 22:00:00| Okunma Sayısı: 3567

TÜRKİYE 
BAROLAR BİRLİĞİ 
AVUKATLIK KANUNU 
YÖNETMELİĞİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RG: 19/6/2002-24790  
 
 
 
Amaç 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Dayanak 
 
Madde 1. Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun uygulanması 
amacıyla düzenlenmiştir. 
 
 Kapsam 
Madde 2. (Değişik: RG 27/6/2009 – 27271) 
Bu Yönetmelik, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar. 
Ancak, 1136 sayılı Kanunun 55 inci maddesine dayanılarak çıkarılan Türkiye Barolar Birliği 
Reklam Yasağı Yönetmeliğinde, 176 ila 181 inci maddelerine dayanılarak çıkarılan Türkiye Barolar 
Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde, 44 üncü maddesinin (B) bendine dayanılarak çıkarılan Türkiye 
Barolar Birliği Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliğinde, 27 nci maddesine dayanılarak çıkarılan Türkiye 
Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliğinde ve 23 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Türkiye Barolar 
Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde düzenlenen hususları kapsamaz. 
 
 Hukuki Dayanak 
Madde 3. Bu Yönetmelik, Avukatlık Kanununun 182 nci maddesi gereğince çıkarılmıştır. 
 
 
İKİNCİ BÖLÜM 
Avukatlık Mesleğine Kabul 
 
 
Başvurma ve Eklenecek Belgeler 
Madde 4. (…)1Avukatlık Kanununun 4 üncü maddesinde yazılı şartları haiz olanlar levhasına 
yazılmak üzere, diledikleri baroya başvurabilirler. 
Başvurma dilekçe ile olur. Dilekçeye aşağıdaki belgeler ikişer adet eklenir; 
a. Nüfus cüzdanının onaylanmış örneği, 
b. Türk veya yabancı hukuk fakültelerinden birinin bitirildiğini gösteren belge ya da lisans 
diplomasının aslı veya onaylanmış örneği, 
Yabancı bir memleket hukuk fakültesini bitirmiş olanlar ayrıca Türkiye hukuk fakültelerinden 
herhangi birinin programına göre eksik kalan derslerden usulüne uygun başarılı sınav vermiş 
olduklarını belgelendirmek zorundadırlar. 
c. Staj bitim belgesi, 
d. (…)2 
 
e. Levhasına yazılmak üzere başvurulan baro bölgesinde ikamet edildiğine dair belge, 
 
1 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2. maddesiyle, bu arada yer alan “Avukatlık sınavını başaran ya da“ kelimeleri, madde 
metninden çıkarılmıştır. 
 
2 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesiyle, “Avukatlık Kanununun 4. maddesi kapsamında olmayanlar için avukatlık 
sınavının başarıldığına dair belge,“ şeklindeki (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. f. Avukat adayının Avukatlık Kanununun 5 inci maddesinde yazılı avukatlığa kabule engel halleri 
bulunmadığına dairimzalı beyanı, 
g. Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen yerden alınacak ve başvuranın Avukatlık 
Kanununun 5 inci maddesinin (a) bendinde yazılı suçlardan hükümlü bulunmadığını gösteren arşivli 
adli sicil belgesi, 
h. Başvurunun yapıldığı baro levhasında kayıtlı iki avukat tarafından ayrı ayrı düzenlenmiş, 
başvuranın ahlaki durumu hakkında tanıtma kağıdı, 
ı. Başvuru sahibinin avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmasına engel vücut veya akılca malul 
olmadığına dair resmi tabipliklerin birinden alınacak rapor. 
Baro yönetim kurulu sağlık incelemesinin baro merkezinin bulunduğu resmi bir hastanenin sağlık 
kurulu tarafından yapılmasını da isteyebilir. 
 
 
İstisnalar 
Madde 5. a. Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yazılı belgelerden, staj dosyasında bulunanların 
ayrıca başvuru dilekçesine eklenmesi gerekmez. 
b. Avukatlık Kanununun 4 üncü maddesi yoluyla levhaya yazılma isteğinde bulunanlar için; bu 
Yönetmeliğin 4. maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (e) ve (f) bentlerinde yazılı belgeler aranır. Bu 
kişilerin sicil özetleri Baro Başkanlıkları’nca ilgili dairelerden istenir. 
c. Yabancı hukuk fakültesini bitiren yabancı avukatlardan Türk uyruğuna geçmiş olanlar için, 4 
üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde3 yazılı belgeler aranmaz. Ancak bu kişiler başvuru 
dilekçelerine, ayrıca aşağıdaki belgeleri de eklemek zorundadırlar. 
1. Yabancı ülkede yazılı bulunduğu baro veya benzeri kuruluş tarafından verilmiş, beş yıl süre ile 
mahkemelerin her derecesinde avukatlık yaptığını gösteren belge. 
2. Başvurduğu baro yönetim kurulu tarafından yapılmış; başvuru sahibinin avukatlık, mesleğini 
yürütmeye yeterli ölçüde Türkçe bildiğini kanıtlayan sınav başarı belgesi; bu sınav yazılı ve sözlü 
olarak iki aşamada yapılır. 
3. Türkiye hukuk fakültelerinden herhangi birinin programına göre noksan kalan derslerden 
usulüne uygun olarak yapılan sınavı başarı ile verdiğine dair resmi belge. 
 
 Adli Sicil Araştırması 
Madde 6. Avukatın levhasına yazılma isteğinde bulunduğu baro başkanlığınca Cumhuriyet 
Savcılığı aracılığı ile adli sicil müdürlüğünden adli sicil araştırması yapılır. 
 
 
Staj Dosyasının Getirtilmesi 
Madde 7. Staj bitim belgesi aldığı barodan başka bir baro levhasına yazılma isteminde 
bulunanların staj dosyaları ilgili barodan getirtilerek incelenir ve bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesine 
göre eksik olan belgeler tamamlattırılır. 
 
 Başvuru Dilekçesinin Kaydı 
 
 
 
 
3 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesiyle, bu arada yer alan “(c) ve (d) bentlerinde” ibaresi, “(c) bendinde” şeklinde 
değiştirilmiştir. Madde 8. Bu Yönetmeliğin 4, 5, ve 7 nci maddesine göre eklenmesi gereken belgelerde herhangi bir 
eksiklik bulunmadığı ve adli sicil araştırması ile sağlık incelemesi sonucu alındığı takdirde, başvuru 
dilekçeleri Baro Başkanlığı tarafından kabul edilerek deftere yazılır. 
Başvuru dilekçesinin kayıt tarihini ve numarasını tespit eden iki nüsha belge düzenlenir. Bu 
belgelerden biri adaya verilir, diğeri başvuru dilekçesine eklenir. Avukatlık Kanununun 7 nci 
maddesinde yazılı bir aylık süre, bu tarihten itibaren işlemeye başlar. 
Belgelerde eksiklik bulunması halinde başvuru dilekçesi, belgeler tamamlanıncaya kadar kabul 
edilmez. 
 
 İsteğin Kabulü 
Madde 9. Başvuruyu kabul eden baro yönetim kurulu, başvuranın avukatlık mesleğine kabul ile 
levhasına yazılması konusunda, başvurma dilekçesinin kabul edildiği tarihten itibaren bir ay içinde 
gerekçeli kararını verir. Karar ile kararın dayanağı dosya, karar tarihinden itibaren on beş gün içinde 
Türkiye Barolar Birliğine gönderilir. 19/12/2001 tarihli ve 24615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi uyarınca evvelce Türkiye 
Barolar Birliğine gönderilen evrakın, Birliğe gönderilen dosyaya konmasına lüzum yoktur. Türkiye 
Barolar Birliğince düzenlenecek avukatlık ruhsatname bedeli ve ruhsat harcının ödendiğine ilişkin 
belgeler ile avukatın başı açık ve erkek avukatların kravatlı olarak çekilmiş (6x9) büyüklüğünde iki 
adet cübbeli fotoğrafı da Türkiye Barolar Birliğine gönderilen dosyaya eklenir. 
Türkiye Barolar Birliği, kararın kendisine ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde uygun bulma ya da 
bulmama konusunda bir karar verir ve bu kararını, dosya ile birlikte, onaylanmak üzere Adalet 
Bakanlığına gönderir. Türkiye Barolar Birliğinin bu kararı, Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten 
itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya onaylandığı takdirde kesinleşir. Adalet 
Bakanlığı, uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, uygun bulmama gerekçesi ile 
birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar, Türkiye Barolar Birliği 
Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde 
onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına ve ilgili baroya 
bildirilir. 
Adalet Bakanlığının ikinci fıkra uyarınca verdiği kararlara karşı Türkiye Barolar Birliği, aday ve 
ilgili baro; Adalet Bakanlığının uygun bulmayıp bir daha görüşülmek üzere geri göndermesi üzerine 
Türkiye Barolar Birliğince verilen kararlara karşı ise, Adalet Bakanlığı, aday ve ilgili baro idari yargı 
merciine başvurabilirler. 
Baro kesinleşen kararı derhal uygulamak zorundadır. 
 
 
İsteğin Reddi ve İtiraz 
Madde 10. Baro yönetim kurulunca, levhaya yazılma isteğinin reddedilmesine veya kovuşturma 
sonucuna kadar beklenmesine karar verilmesi halinde aday, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren on 
beş gün içinde kararı veren baro vasıtasıyla Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir. Adaya itiraz 
edildiğini belirten bir belge verilir. 
Posta gideri itirazcıdan alınır. 
 
 
İtirazın İncelenmesi 
Madde 11. İtiraz, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından, dosyanın geldiği tarihten 
itibaren bir ay içinde incelenerek, karara bağlanır. Türkiye Barolar Birliği tarafından, bu süre içinde 
karar verilmezse itiraz reddedilmiş sayılır. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca yapılan 
incelemede belgelerde eksiklik tespit edilerek, eksikliklerin tamamlattırılması veya tamamlatılmak üzere dosyanın iadesine karar verilmesi halinde bu bir aylık süre; eksik belgelerin tamamlandığı veya 
dosyanın Türkiye Barolar Birliğine intikal ettirildiği tarihten itibarenbaşlar. 
Türkiye Barolar Birliğinin; itirazın kabul veya reddi hakkındaki kararları onaylanmak üzere, karar 
tarihinden itibaren bir ay içinde Adalet Bakanlığına gönderilir. Bu kararlar, Adalet Bakanlığına 
ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça bir karar verilmediği veya onaylandığı takdirde 
kesinleşir. Adalet Bakanlığınca yapılan incelemede belgelerde eksiklik tespit edilerek, eksikliklerin 
tamamlattırılması veya tamamlatılmak üzere dosyanın iadesine karar verilmesi halinde bu iki aylık 
süre; eksik belgelerin tamamlandığı veya dosyanın Adalet Bakanlığına tekrar intikal ettirildiği tarihten 
itibaren başlar. 
Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, gerekçesi ile birlikte 
Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen kararlar, Türkiye Barolar Birliği Yönetim 
Kurulunca 2/3 çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış 
sayılır. Sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına ve ilgili baroya bildirilir. 
Adalet Bakanlığının bu madde uyarınca verdiği kararlara karşı Türkiye Barolar Birliği, aday ve 
ilgili baro; Adalet Bakanlığının uygun bulmayıp bir daha görüşülmek üzere geri göndermesi üzerine 
Türkiye Barolar Birliğince verilen kararlara karşı ise, Adalet Bakanlığı, aday ve ilgili baro idari yargı 
merciine başvurabilirler. 
 
 
İtirazın Sonuçları 
Madde 12. İtirazın kabulüne ilişkin kararın Adalet Bakanlığınca onaylanması veya onaylanmış 
sayılması yoluyla kesinleşmesi halinde bu Yönetmeliğin 9, 10, ve 13 üncü maddeleri gereğince işlem 
yapılarak aday baro levhasına yazılır, ruhsatnamesi verilir. 
İtirazın reddine ilişkin karar Adalet Bakanlığınca onaylanarak veya onaylanmış sayılarak 
kesinleştiği takdirde adayın kimliği, Türkiye Barolar Birliği tarafından gereği yapılmak üzere tüm 
barolara duyurulur. 
Adayın kimliği Türkiye Barolar Birliğinde bu iş için tutulan özel bir deftere yazılır. 
Ret ve bekleme sebepleri kalkmadıkça hiç bir baro o kimseyi levhasına yazamaz. 
 Avukatlık Ruhsatnamesi, Ant ve Avukat Kimliği 
Madde 13. Avukatlık ruhsatnamesi ve avukat kimliği, Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip 
olarak bastırılır ve düzenlenir. 
Türkiye Barolar Birliği, mesleğe kabul edilen adayın dosyasındaki bilgilere göre ruhsatnameyi 
düzenleyerek, soğuk damga ile fotoğrafını mühürler ve ruhsatname defterine kaydeder. Türkiye 
Barolar Birliği Başkanınca imzalanan ruhsatname, baro başkanı tarafından imzalanmak üzere 
barosuna gönderilir ve imza tamamlandıktan sonra ilgilisine verilir. Mesleğe kabul edilen adayın 
avukat kimliği de, ruhsatname ile birlikte ilgilisine verilmek üzere Türkiye Barolar Birliği tarafından 
düzenlenerek barosuna gönderilir. 
Adayın Avukatlık Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca “hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve 
kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine ant içerim” şeklinde ant içtiği ve 
ruhsatnamesinin verildiğine ilişkin bir tutanak düzenlenerek bu tutanak, baro yönetim kurulu üyeleri 
ve ant içen avukat tarafından imzalanır. 
Ant içmeyen adaya ruhsatnamesi verilmez. 
Aday, ruhsatnamesini aldıktan sonra, “Avukat” unvanını kazanır. 
Durum ve ruhsatnamenin alındığına ilişkin belge, Türkiye Barolar Birliğine gönderilir. Türkiye 
Barolar Birliği arşiv kartı bu yazıya eklenir. 
Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip olarak bastırılan ve barolardan gelen bilgilere göre 
düzenlenen kimlikler ilgilisine verilmek üzere barosuna gönderilir. Avukat kimliğiresmi belge niteliğindedir. 
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yalnız Avukatların Yapabileceği İşler ve Kılık 
 
 Yalnız Avukatların Yapabileceği İşler 
Madde 14. Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını 
bizzat açabilir ve işini takip edebilir. 
Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem ve yargı yetkisini 
taşıyan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli 
işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek yalnız baroda kayıtlı avukatlar tarafından 
yapılabilir. 
Yukarıda belirtilen konularda, avukatlar dışında hiç kimse evrak düzenleyemez ve takipte 
bulunamaz. Bu konularda iş takibi yapamaz. 
 
 
Kooperatif ve Anonim Şirketler 
Madde 15. 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde öngörülen 
esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye 
sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. 
(…)4 
(…)5 
(…)6 
 Uzlaşma Müzakereleri 
Madde 16. Avukatlık Kanununun 35/A maddesine göre avukatlar, dava açılmadan veya dava 
açılmış olup da henüz duruşma başlamadan önce kendilerine intikal eden iş ve davalarda, tarafların 
kendi iradeleriyle istem sonucu elde edebilecekleri konulara inhisar etmek kaydıyla müvekkilleriyle 
 
 
4 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesiyle, “Birinci fıkrada sözü edilen kuruluşların sözleşmeli avukat bulundurma 
zorunluluğuna aykırı davrandıklarının ilgililerce mahallin en büyük mülki idare amirliğine bildirilmesi üzerine, mahallin 
en büyük mülki idare amirliğince şikayet edilen kuruluşların şikayete konu dönem içerisinde sözleşmeli avukat çalıştırıp 
çalıştırmadıklarını ilgili kuruluş ile yapacakları yazışma veya görevlendirecekleri memur aracılığıyla mahallinde tespit 
ettikten sonra, sözleşmeli avukat çalıştırmadığı tespit edilen kuruluşların avukat çalıştırmadıkları her ay için, sanayi 
sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçilerin suç tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücretinin bir aylık brüt tutarı 
kadar para cezası ile cezalandırılmalarına karar verilir. Verilen bu kararlar 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
hükümlerine göre ilgililere tebliğ edilir.“ şeklindeki 2. fıkra yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
5 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesiyle, “Mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından şikayet üzerine kesilen bu 
cezalara karşı, ilgili, tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine itiraz edebilir. Sulh ceza 
mahkemesinin itiraz üzerine verdiği kararlar kesindir.” şeklindeki 3. fıkra yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
6 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesiyle, “Bu cezalar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil edilir ve hazineye gelir kaydedilir.” şeklindeki 3. fıkra yürürlükten kaldırılmıştır. karşı tarafa ve karşı taraf vekiline yönelttikleri uzlaşma teklifinin kabulü halinde uzlaşma 
müzakerelerini yönetirler. 
Uzlaşma müzakereleri sırasında avukatlar, taraflara hukuki durumları hakkında bilgi verir, çözüm 
önerilerinde bulunur ve uzlaşmaları konusunda tarafları teşvik ederler. 
Avukatlar, uzlaşma müzakereleri sırasında, uyuşmazlığın tarafları arasında yansız bir şekilde 
hareket etmeye ve taraflardan hiçbirinin etkisi altında kalmaksızın tarafları uzlaştırmaya özen 
gösterirler. 
Uzlaşma önerisinde bulunan avukat, önerinin kabulü halinde, uzlaşma müzakerelerinin yapılacağı 
yeri ve zamanı karşı tarafa bildirir. 
Uzlaştırma müzakereleri, aksi kararlaştırılmadıkça yalnızca uzlaşmazlığın taraflarının ve 
avukatlarının katılımıyla gerçekleştirilir. 
Uzlaşma müzakereleri sırasında taraflarca veya avukatlarınca yapılan beyan ve ikrarlar, 
uzlaşmanın sağlanamaması halinde geçerli olmayıp, uzlaşma konusuyla ilgili olarak açılmış ve daha 
sonra açılacak davalarda taraflar aleyhine delil olarak kullanılamaz. Uzlaşma müzakereleri esnasında 
anlaşmazlık konusunda beyan edilen hususlar taraflarca ve avukatlarınca hiçbir şekilde açıklanamaz. 
 
 Uzlaşma Tutanağının Şekli 
Madde 17. Uzlaşma müzakereleri sonunda anlaşma sağlanması halinde uzlaşma konusu ve 
uzlaşma sonucunda alınan kararlar, müzakerelere katılan avukatlar ve anlaşmazlığın taraflarınca en 
az iki nüsha olarak tanzim olunacak bir tutanakla tespit edilir ve imza altına alınır. 
Bu tutanağın şu hususları içermesi gerekir: 
a. Müzakerelere katılan avukatların adı, soyadı, adres ve bağlı oldukları baro sicil numaraları, 
b. Tutanağın düzenlendiği yer ve tarih, 
c. Tarafların ve varsa kanuni temsilcilerinin, tercüman, tanık ve bilirkişilerin kimlik ve 
ikametgahları; alacaklı taraf yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği ikametgahı, 
d. Taraflar arasındaki uyuşmazlığın kısa ve özlü bir şekilde anlatılması ve uzlaşmanın konusu, 
e. Uzlaşma sonunda varılan anlaşma, 
f. Uzlaşma müzakerelerine katılan tarafların ve avukatların imzaları. 
Uzlaşma sonucu kısmında, uyuşmazlığın ne şekilde çözüldüğünün, uzlaşma giderlerinin, uzlaşma 
dava açıldıktan sonra yapılmışsa, yargılama harç ve giderlerinin paylaştırma şeklinin, tarafların talep 
sonuçlarından her biri hakkında verilen karar ile taraflara yüklenen borçların ve tanınan hakların, 
mümkünse sıra numarası altında birer birer, açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde 
gösterilmesi gerekir. 
Bu şekilde düzenlenen uzlaşma tutanağının aslı, tutanağı düzenleyen avukat ya da avukatlarda 
kalır ve örneği taraflara verilir. 
 
 
Vekaletname Örneği ve Yetki Belgesi 
Madde 18. Avukatın çıkaracağı vekaletname örneğinde; vekaletnameyi düzenleyen merciin adı, 
kayıt numarası, düzenleme tarihi ile avukatın adı, soyadı, vergi numarası, imzası ve ayrıca vekil 
edenin adı, soyadı, adresi ve yetki kapsamının ne olduğunun bulunması zorunludur. 
Avukatlar veya avukatlık ortaklıkları, başkasını tevkil etme yetkisini taşıdıkları tüm 
vekaletnameleri kapsayacak şekilde tek bir genel ya da ayrı ayrı özel yetki belgesi düzenleyerek; bir 
başka avukatı veya avukatlık ortaklığını müvekkilleri adına vekil tayin edebilirler. Vekaletname 
hükmünde olan bu yetki belgesi; tüm yargı mercileri ile resmi ve özel kişi, kurum ve kuruluşlar için 
hukuken vekaletname işlev ve etkisi taşır. Yetki belgesinde yetki verenin ve yetkilendirilenin adı, 
soyadı, barosu, sicil ve vergi numarası ve bu maddenin birinci fıkrasında yazılı hususların yer alması 
gereklidir. 
Vekaletname ve yetki belgesinin asıl ve örnekleri ibraz edilirken, vekaletname pulu yapıştırılması 
zorunludur. (Ek cümle:RG-3/5/2012-28281) Vekalet pulunun elektronik ortamda tedavülü ile 
elektronik ortamda vekaletname sunulan mercilerin vekaletname pulu bedelinin ödendiğini elektronik ortamda teyit etmelerini sağlayacak usul ve esaslar Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar 
Birliği tarafından müştereken belirlenir. 
Baro tarafından 1/4/1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve adli 
yardımdan görevlendirilen avukat, görevlendirildiği işle ilgili olarak başka bir avukata yetki 
veremez, bu konuda yetki ilgili baroya aittir. 
 
Onaylama ve Tebligat Yapabilme Hakkı 
Madde 19. Vekaletname örneklerinin asıllarına uygunluğunu onaylama şekli, Avukatlık 
Kanununun 56 ncı maddesine göre avukatların örneklerinin aslına uygunluğunu onaylamaya yetkili 
oldukları diğer belgelerde de uygulanır. 
Avukat, usulüne uygun olarak düzenlenen ve kendisine verilmiş olan vekaletnamelerin 
örneklerini çıkarıp aslına uygunluğunu imzası ile onaylayarak kullanabilir. Asıllarının verilmesi 
kanunda açıkça öngörülmeyen hallerde avukat, takip ettiği işlerde, aslı kendisinde olan her türlü kağıt 
ve belgenin örneğini de onaylayarak kullanabilir. Avukatın onayladığı bu örnekler ile vekaletname 
örnekleri bütün yargı mercileri, resmi daire ve kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler için resmi örnek 
hükmündedir. 
Aslı olmayan vekaletname veya diğer kağıt ve belgelerin örneğini onaylayan ya da aslına aykırı 
örnek veren avukat, Avukatlık Kanununun 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre cezalandırılır. 
Avukatlar, vekalet aldıkları işlerde, ilgili yargı mercii aracılığı ile ve bu yargı merciinin tebligat 
konusunda bir kararı olmaksızın, diğer tarafa adli kağıt ve belge tebliğ edebilirler. Tebliğ edilen kağıt 
ve belgelerin birer nüshası, gerekli harç, vergi ve resim ödenmek şartıyla, ilgili yargı merciinin 
dosyasına konur. 
 
 Kılık 
Madde 20. Avukatlar, mahkemelerde, Türkiye Barolar Birliği ve baro disiplin kurullarında görev 
yaparken ve avukatlık ant içme törenlerinde, Türkiye Barolar Birliğinin belirlediği resmi kılığı giymek 
zorundadırlar. 
Türkiye Barolar Birliğince belirlenen resmi kılık, Türkiye Barolar Birliği ve baro genel kurullarında 
ya da yargı kuruluşları mensuplarının resmi kılıkları ile katıldıkları resmi törenlerde de giyilebilir. 
Avukatlar, mahkemelerde münhasıran vekalet görevi ifa ettikleri davalar dışında resmi kılık 
giyemezler. 
Avukatlar, mesleki ve yargısal faaliyetleri sırasında Meslek Kuralları’nın 20 nci maddesine uygun 
davranmak zorundadırlar. 
 
 
 
 
 
 
Başvurma 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Başka Baroya Nakil 
 
Madde 21. Nakil için başvuru, avukatın levhasına yazılmak istediği baro yönetim kuruluna yazı ile 
yapılır. 
Başvuru yazısında, istekte bulunan avukatın levhasında kayıtlı olduğu baronun adı, baro sicil 
numarası, ruhsatname tarih ve numarası, sosyal güvenlik yönünden hangi statüye tabi bulunduğu, 
levhasına yazılmak istediği baro bölgesindeki tebligat adresini bildirmesi şarttır. Başvuru yazısına; ikametgah belgesi, avukatların başı açık ve erkekler için kravatlı çekilmiş iki adet
6x9 büyüklüğünde cübbelifotoğrafı eklenir. 
 
 
İnceleme 
Madde 22. Başvurunun yapıldığı baro yönetim kurulu nakil istemi üzerine; 
a. Avukatın levhasına yazılı olduğu barodan, avukatın nakil isteğinde bulunduğunu da bildirerek; 
baroya aidat borcu, yaşlılık sigortası prim borcu olup olmadığını, disiplin kovuşturması altında 
bulunup bulunmadığını ve gerekli gördüğü diğer hususları sorar. 
b. Türkiye Barolar Birliğine avukatın nakil yoluyla levhasına yazılmak istediğini bildirir, 
ruhsatname tarih ve numarasını belirterek, avukatın bu konudaki bildirisini doğrular. 
c. Gerekli gördüğü diğer incelemeleri yapar. 
 
 
Karar 
Madde 23. Baro yönetim kurulu, avukatın, istek sırasında levhasına yazılı olduğu baroya yıllık 
kesenek borcu, Sosyal Sigortalar Kurumuna (…)7 prim borcu olduğunu veya disiplin kovuşturması 
altında bulunduğunu tespit ederse, bu engeller ortadan kalkıncaya kadar işlem yapılmamasını 
kararlaştırır ve avukata, nakil isteği hakkında bir karar verilebilmesi için borçlarının ödenmesinin 
ve/veya disiplin kovuşturmasının sonuçlanmasının gerektiğini tebliğ eder. 
Avukatın; levhasına yazılı olduğu baroya yukarıda sözü edilen türde borçları yoksa ya da yapılan 
tebligat üzerine bu borçlarının ödendiği, avukatın borçlu olduğu baro tarafından düzenlenecek bir 
belge ile kanıtlanmışsa; avukat disiplin kovuşturması altında bulunmuyor ya da hakkındaki disiplin 
kovuşturmasının sonuçlandığı, kovuşturma yapan baronun bu konudaki yazısı ile kanıtlanmışsa; 
nakil isteminde bulunulan baro yönetim kurulu nakil istemini inceler ve istemin kabulü veya reddine 
dair bir karar verir. 
 
 İstemin Kabulü ve Reddi 
Madde 24. İstemin kabulü kararı ile birlikte avukat o baronun levhasına yazılmış olur. Baro 
levhasına yazılma günü, derhal Türkiye Barolar Birliğine ve avukatın önceden yazılı olduğu baroya 
bildirilir. Avukatın nakil öncesi kayıtlı bulunduğu baro bu bildirim üzerine, naklin gerçekleştiği baro 
levhasına kayıt tarihi itibariyle avukatın adını kendi baro levhasından siler. Avukatın baro sicil ve 
sigorta dosyaları naklettiği baroya gönderilir. Avukatın naklettiği baronun adı, Türkiye Barolar 
Birliğine ve Adalet Bakanlığı’na bildirilir. 
Avukattan, naklettiği baro levhasına kaydı yapılırken giriş keseneği alınır. 
(Mülga: RG 19/8/2005-25911) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesiyle, bu arada yer alan “yaşlılık sigortası“ ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. BEŞİNCİ BÖLÜM 
Levhadan ve Avukatlık Ortaklığı Sicilinden 
Silinme ve Yeniden Yazılma 
 
 Levhadan ve Avukatlık Ortaklığı Sicilinden Silinme 
Madde 25. Avukatın baro ve Türkiye Barolar Birliği keseneklerini ödememekte direndiği ya da 
topluluk sigorta primlerini zamanında ödemediği veya Avukatlık Kanununun 72 nci maddesinde 
yazılı levhadan silinmeyi gerektiren nedenlerden birinin varlığının tespit edilmesi ya da avukatın 
yazılı istemi üzerine; levhasına yazılı olduğu baro yönetim kurulu tarafından, avukatın adının 
levhadan silinmesine karar verilir. 
Baro yönetim kurulu levhadan silme kararı almadan önce avukata tebligat yaparak tebliğden 
itibaren on gün içinde cevap vermesini ister; bu tebligatta avukata ayrıca, gün ve saati yazılarak 
dinlenmek üzere yönetim kurulunda hazır bulunması da bildirilir. 
Avukatın yazılı cevabı alındıktan, sözlü açıklamaları dinlendikten veya süresi içinde yazılı cevap 
vermediği ya da yapılan çağrıya uymadığı bir tutanakla tespit edildikten sonra, baro yönetim kurulu 
levhadan silme hakkında bir karar verir. Karar gerekçeli olur ve avukata tebliğ edilir. Bu karara karşı 
Avukatlık Kanununun 71 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca işlem yapılır. 
 
 Yeniden Yazılma 
Madde 26. Avukat, Avukatlık Kanununun 74 üncü ve bu Yönetmeliğin 27 nci maddelerine göre 
levhadan silinmiş olmadıkça, silinmesini gerektiren hallerin sona erdiğini kanıtlayarak yeniden 
levhaya yazılma isteminde bulunabilir. 
Baro yönetim kurulu başvuru üzerine, öncelikle avukatın bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde 
yazılı belgelerden hangilerini tekrar baroya vermesi gerektiğine karar verir. Tekrar yazılma isteminde 
bulunan avukat dilekçesine; 
a. Levhadan silinmesine sebep olan olayın ortadan kalktığını kanıtlayan belgeyi, 
b. Levhadan silinme kararının kesinleşme tarihi ile tekrar yazılma istemi tarihi arasında bir yıldan 
fazla bir süre geçmiş ise bu süre içinde meşgul olduğu işi kanıtlayan belge ile levhasına yazılmak 
istediği baro bölgesinde ikamet ettiğine ilişkin belgeyi eklemek zorundadır. Bu durumdakiler hakkında 
baro, ayrıca adli sicil incelemesi de yapar. 
 
 Bir Daha Yazılmamak Üzere Levhadan Silinme 
Madde 27. Baro yönetim kurulu aşağıdaki durumların varlığı halinde avukatın bir daha 
yazılmamak üzere levhadan silinmesine karar verir. 
a. Yargı organları tarafından verilen ceza kararı ile meslekten çıkarılanlar, 
b. Haklarında Avukatlık Kanununun 135 inci maddesinin beş numaralı bendi uyarınca meslekten 
çıkarma cezası verilmiş olanlar, 
c. Avukatlık Kanununun 5 inci maddesinin (a) bendinde yazılı olan suçlardan hüküm giyenler. 
Adı levhadan silinen avukat, Avukatlık Kanununun 71 inci maddesinde yazıldığı şekilde bu karara 
itiraz edebilir. 
Avukatlık Kanununun 8 inci maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları hükmü ile bu Yönetmeliğin 11 
inci maddesi bu konuda da kıyasen uygulanır. Avukatlık Kanununun 74 üncü maddesine göre adları baro levhasından silinenlerin kimlikleri 
ruhsatnamenin geri alınıp alınmadığı da belirtilmek suretiyle Türkiye Barolar Birliği ve Adalet 
Bakanlığı’na bildirilir. 
Durum Türkiye Barolar Birliğince Resmi Gazete’de yayımlanır ve ayrıca yargı organları ile adli 
teşkilata duyurulmak üzere ağır ceza merkezindeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve idari mercilere 
duyurulmak üzere valiliklere de bildirilir. 
 
 ALTINCI BÖLÜM 
Baroların Kuruluşu ve Baro Genel Kurulları 
 
 Kuruluş 
Madde 28. Avukatlık Kanununun 77 nci maddesine göre kurulmuş bulunan baroların kanuni 
organlarını kurabilme olanağını sonradan yitirmeleri halinde, Türkiye Barolar Birliği bu baroya kayıtlı 
avukatların en yakın baroya bağlanmasına karar verir. 
Protokolde barolar, İl Cumhuriyet Başsavcısının yanında yer alır. 
 
 
Yeni Baro Kurulması 
Madde 29. Baro bulunmayan bir ilin bölgesi içinde otuz avukatın sürekli olarak çalıştığının 
anlaşılması, o ilde yeni bir baro kurulmasını gerektirir. 
Türkiye Barolar Birliği, bağlı bulundukları bölge barosundan baro kurmak isteyen avukatların ad 
ve adresleriyle, kaç yıldan beri orada oturduklarını ve meslek kıdemlerini belirten listeyi 
göndermelerini ister. 
Yeni baro kurulması için gerekli yasal koşulların saptanmasından sonra Türkiye Barolar Birliği, 
baronun kurulacağı il merkezinde ikametgahı bulunan avukatlardan en kıdemlisini, kuruluşu 
gerçekleştirmek üzere görevlendirir. 
Görevli avukatın seçeceği ve başkanlığını yapacağı dört kişilik kurucu kurul, en geç altı ay içinde 
yeni baronun kuruluşunu tamamlar ve Türkiye Barolar Birliğine bildirir. Baro bu bildirimle tüzel 
kişilik kazanır. Baronun kuruluşu, Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirir. 
Avukatlık Kanununun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca baro kurulmasını gerektiren 
koşulların mevcudiyeti, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından saptandığı hallerde de, bu 
madde hükmü uygulanır. 
 
 Baro Genel Kurulunun Oluşumu 
Madde 30. Genel kurul baronun en yüksek organıdır. 
Baro genel kurulu levhada yazılı bütün avukatlardan oluşur. Aşağıda yazılı kimseler genel kurula 
katılamaz. 
a. Levhaya yazılmasına karar verilmiş olmakla birlikte, henüz mesleki andını içmemiş olanlar, 
b. Avukatlık Kanununun 71 inci maddesinin son fıkrası gereğince işten yasaklanmış olanlar. 
c. Baro ve Türkiye Barolar Birliğine kesenek borcu olanlar. 
 
 
Toplantılar 
Madde 31. Baro genel kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. Baro levhasında yazılı avukat, gerek olağan gerek olağanüstü genel kurul toplantılarına katılmak 
ve oy kullanmakla yükümlüdür. Bu toplantılara haklı bir neden olmaksızın gelmeyenlere veya oy 
kullanmayanlara, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, o baroya kayıtlı avukatların yıllık keseneğinin 
üçte biri miktarında para cezası verilir. Bu para cezaları baro başkanlığınca tahsil edilir ve baro 
bütçesine gelir kaydedilir. 
Toplantıyı terk edenlerle toplantıya katılmayanların, genel kurul toplantısı sona ermeden önce, 
özürlerini, baro başkanı veya başkanlık divanına bildirmeleri gereklidir. 
 
 Olağan Toplantılar 
Madde 32. Baro olağan toplantıları, iki yılda bir ekim ayının ilk haftası içinde yapılır. Bu 
toplantıların gündemini baro yönetim kurulu belirler. 
Aşağıda yazılı hususların gündemde bulunması zorunludur; 
a. Açılış ve genel kurul başkanlık divanının seçimi, 
b. Yönetim kurulunun geçmiş dönem çalışmaları ve işlemleri hakkında hesap raporu ile denetleme 
kurulu raporlarının okunup görüşülmesi ve karara bağlanması, 
c. Takip eden yıl bütçesinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, 
d. Seçim süreleri sona eren baro başkanı, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetleme kurulu asıl 
ve yedek üyeleriyle Türkiye Barolar Birliği delegeleri seçimlerinin yapılması. 
Genel kurul, istek üzerine gündeme yeni bir madde eklenmesine karar veremez. Yeni bir toplantı 
yapılması kararı bu hükmün dışındadır. 
 
 Olağanüstü Toplantılar 
Madde 33. Baro genel kurulu; 
a. Türkiye Barolar Birliği, 
b. Baro başkanı, 
c. Baro yönetim veya denetleme kurulları tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. 
Ayrıca, levhada yazılı avukatların beşte birinin yazılı istemi ile de baro başkanı, genel kurulu on 
beş gün içinde toplantıya çağırmak zorundadır. 
Avukatların olağanüstü toplantı isteğinin kabul ve uygulanabilmesi için görüşme konularının 
yazılı olarak belirtilmesi şarttır. Sebebi belirtilmemiş olağanüstü toplantı istekleri dikkate alınmaz. 
Bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası hükümleri, olağanüstü toplantılarda da 
kıyasen uygulanır. 
 
 Toplantılara Çağrı ve Gündem 
Madde 34. Genel kurulun olağan toplantısının yapılacağı yer, toplantı saati ve gündemi ile ilk 
toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının yeri, günü ve saati, baro çevresi 
adalet dairelerinde ve baronun uygun bir yerinde en az otuz gün önceden başlamak üzere, genel 
kurulun toplanacağı tarihe kadar duyurulur. Bu duyuru, tebligat hükmündedir. 
Yönetim kurulu toplantı tutanaklarıyla çalışma raporunun, kesin hesap ve denetçi raporunun ve 
bütçenin, yeterli sayıda örneklerinin, olağan toplantı çağrısının yapılmasıyla birlikte, baroda 
avukatların incelemesine sunulması gereklidir. Yoklama Cetveli 
Madde 35. Genel kurul toplantılarında, baro levhasında yazılı avukatların baro sicil numaraları 
sırasına uygun olarak ad ve soyadlarının yer aldığı bir yoklama cetveli düzenlenir. 
Avukatın toplantıya katılabilmesi, yoklama cetvelinde adının karşısını imzalamasıyla 
mümkündür. Avukatlık Kanununun 87 nci maddesinde yazılı toplantı yeter sayısı sağlanırsa, Başkan 
genel kurul toplantısını açar. 
İtiraz halinde, cetvele göre ad okumak suretiyle yoklama yapılır, sonuç kesindir. 
 
 
Genel Kurul Başkanlık Divanı 
Madde 36. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında; öncelikle bir başkan, bir başkan 
vekili ile iki üyeden oluşan bir başkanlık divanı seçilir. Seçim, her aday için ayrı ayrı ve genel kurulda 
aksine karar alınmamışsa işari oyla yapılır. Kullanılan oyların en çoğunu alanlar seçilir. 
Baro başkanı ile yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, başkanlık divanına seçilemezler. 
 
 
Söz Alma Sırası ve Süresi 
Madde 37. Başkan, söz isteyenlere sırası ile söz verir. Ancak, baro başkanı ile yönetim kurulu 
üyelerine ve Türkiye Barolar Birliğini ilgilendiren konularda da Türkiye Barolar Birliği Genel 
Kuruluna seçilmiş delegelere öncelik tanınır. 
Başkanlık divanı, usul hakkında yapılacak konuşmalara öncelik verilmesine karar verebilir. 
 
 
Önergelerin Görüşülmesi 
Madde 38. Gündem maddeleri ile ilgili önergelerin gö-rüşülmesi sırasında, önerge sahibinin 
açıklaması dışında, önergenin lehinde ve aleyhinde konuşmak üzere en az birer konuşmacıya da söz 
verilir. 
 
 Görüşme Sonucu Oylama 
Madde 39. Bir gündem maddesinin görüşülmesi; söz isteyenlerin konuşmalarının bitmesiyle veya 
yeterlik önergesinin kabul edilmesiyle tamamlanmış olur. 
Başkan, görüşülmesi tamamlanan konuyu ve ileri sürülen görüşleri özetleyerek genel kurulun 
oyuna sunar. Avukatlık Kanununda ve bu Yönetmelikte aksine hüküm bulunmadıkça; kararlar 
toplantıda hazır bulunan üyelerin açık oylarıyla ve oyçokluğu ile alınır. 
Genel kurul toplantısında, görüşüleceği gündemde belirtilmemiş konular hakkında karar 
verilemez, yeni bir toplantı kararı bu hükmün dışındadır. 
 
 Toplantı Düzeni 
Madde 40. Genel kurul başkanlık divanı, toplantının ve görüşmelerin düzenini korumakla 
görevlidir. Toplantı ve görüşme düzenini bozan avukata ihtar verilebileceği gibi, oy hakkı saklı 
kalmak kaydıyla, konuşulan hususun sonuna kadar toplantıdan çıkarılmasına da karar verilebilir. 
 
 Toplantıya Ara Verme ve Erteleme 
Madde 41. Toplantı, aşağıda yazılı durumlarda ertelenebilir. 
a. Toplantıya devam edilemeyecek kadar düzenin bozulması, b. Toplantıya katılan avukatların, üye sayısı altmışa kadar (altmış dahil) olan barolarda en az
1/3’ünün, dört yüze kadar (dört yüz dahil) olan barolarda 1/5’inin, dört yüzden çok olanlarda 
1/10’unun toplantı salonunda bulunmadığı yoklama sonucu anlaşılması. 
Başkanlık divanı bu maddenin (a) bendindeki durumun tespiti halinde, toplantıya en fazla iki saat 
ara verir; bu maddenin (b) bendindeki durumun saptanması halinde ise başkanlık divanı toplantıyı on 
beş günü geçmemek üzere başka bir güne erteler. Ertelenen toplantı önceki toplantının devamı 
niteliğindedir. Önceki toplantıda görevli bulunanlar bu toplantıda da görevlidirler. 
 
 YEDİNCİ BÖLÜM 
Baro Yönetim Kurulları ve Baroların Çalışmaları 
 
 Yönetim Kurulu Toplantısı 
Madde 42. Yönetim kurulu, üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır. 
Başkanın bulunmadığı toplantıya, başkan yardımcısı; yardımcının da bulunmadığı toplantıya, en 
kıdemli üye başkanlık eder. 
 
 
Oylama Şekli ve Karar 
Madde 43. Yönetim kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, oylama açık olarak yapılır. 
Başkan, tartışılması biten konuyu, sicil numarası sırasına göre en kıdemsiz üyeden başlayarak oylar, 
en son kendi oyunu kullanır. 
Toplantıya katılan üyelerin sayısı ne olursa olsun, kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 
alınır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. baro başkanı veya yönetim 
kurulu üyeleri, ilgili oldukları işlerin görüşülmesine katılamazlar ve oy kullanamazlar. 
 
 
Tutanak 
Madde 44. Yönetim kurulu toplantı tutanakları, genel sekreterler tarafından tutulur. Tutanağa 
kurulun aldığı kararlar yazılır. Karar alınmadan önce yapılan tartışmaların tutanağa yazılması 
yönetim kurulunun kararına bağlıdır. Tutanak, toplantıda hazır bulunanlar tarafından imzalanır. 
Karara karşı olanlar karşı oy nedenlerini yazarak tutanağı imzalarlar. 
 
 İdari İşlemlerin Yürütülmesi 
Madde 45. Baro idari işlemleri, baro başkanı, başkanlık divanı ve görevli personel tarafından 
yürütülür. 
Baro başkanı, aynı zamanda baro idari teşkilatının da başıdır. 
Avukatların ve diğer kişilerin başvuru yeri baro başkanlığıdır. 
Sayman; para alma ve verme işlemlerinde düzenlenen kağıtları; başkan ile birlikte, başkanın 
yokluğunda da başkan yardımcısı veya genel sekreter ile birlikte imzalar. 
Baro başkanı veya yönetim kurulu, levhada yazılı avukatlara veya avukat stajyerlerine, geçici 
olmak kaydıyla idari işlerin yürütülmesinde görev verebilir. 
Hizmetler ücretsizdir. Sorumluluk 
Madde 46. Baro başkanı, başkanlık divanı ve üyeleri baro idari işlemlerinin yürütülmesinden 
dolayı öncelikle yönetim kuruluna karşı sorumludurlar. 
Genel kurul karşısında sorumluluk yönetim kuruluna aittir. 
 Baro Bölgesindeki Adliye Merkezlerinde Temsilciler 
Madde 47. Baro yönetim kurulu, bölgesindeki adliye merkezlerinde iki yıl için görev yapmak 
üzere, bir temsilci atar. 
Temsil görevini üstlenen avukat kendisine, uygun göreceği en fazla iki yardımcı seçer ve yönetim 
kurulunun onayına sunar. 
Temsilci, Avukatlık Kanunu ve baro yönetim kurulunun kararları doğrultusunda ve onların 
gözetiminde görev yapar. Baro yönetim kurulu, staj ve baroya ait diğer görev ve etkinlikleri düzenler 
ve gözetir. İlgili defter ve kayıtları tutarlar, üyeler, kurum, resmi daireler ve baro arasındaki 
koordinasyona yardımcı olurlar. Adli yardım ve CMUK temsilcilikleri baro temsilciliği ile birleşebilir. 
Temsilcinin görevinin; sürenin dolması, istifa, göreve son verilme ve başka nedenlerle sona ermesi 
halinde, yerine baro yönetim kurulunca yeni temsilci atanır. Yeni atanan temsilci, eski temsilcinin 
süresini tamamlar. 
 
 
Başvurma 
Madde 48. Herhangi bir idari işlemin yapılmasına ilişkin başvurular, yazılı olarak baroya yapılır. 
Baro başkanı veya varsa görevlendirdiği başkanlık divanı üyesi tarafından görülüp ilgilisine 
havale edilmemiş başvurular, deftere kaydedilmez ve işlem görmez. Aynı kural resmi başvurularla 
ilgili evrak hakkında da uygulanır. 
 
 
Yetkili İmzalar 
Madde 49. Baro başkanı, başkan yardımcısı ya da kıdemli üye veya başkanın görevlendirdiği bir 
yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanmamış yazılar, baro adına düzenlenemez. 
 
 
Görevlendirme 
Madde 50. Baro başkanı idari bir işlemin görülmesi için, varsa başkanlık divanından yoksa 
yönetim kurulundan bir üyeyi, ayrıca görevlendirebilir. 
 
 
Tutulacak Defterler 
Madde 51. Başkanlık divanı ve yönetim kurulu, baro idari işlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi 
için gerekli tedbirleri alır, tutulacak defterleri ve dosyaları belirler. 
a. Genel kurul tutanak ve karar, 
b. Yönetim kurulu karar, 
c. Gelen ve giden evrak, 
d. Disiplin kararları esas, 
e. Soruşturma esas, 
f. Baro gelir ve giderleri, 
g. Adli yardım, 
h. CMUK, ı. Avukatlıkortaklığı sicil, 
j. Vekalet pulu, 
k. (…)8 
 
esas ve karar konularında defter tutulması zorunludur. 
Defterlerin yönetim kurulu tarafından sayfa numaraları belli edilerek ve kaç sayfadan ibaret 
olduğu defterin başına ve sonuna yazılmak suretiyle mühür ve imza ile onaylanması şarttır. Gereken 
durumlarda bu defterlerin tamamı veya bir kısmı dosya şeklinde düzenlenebilir. 
Başkanlık, defter kayıtları ve dayanağı belgelerin düzenli bir şekilde saklanması için gerekli 
tedbirleri alır. 
Barolar, kayıtlarını, bu madde uyarınca tutmakla yükümlü oldukları defterler dışında, ayrıca 
bilgisayar ortamında da tutabilirler. 
 
 SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Seçim 
 
 
Seçim İşlerinin Yürütülmesi 
Madde 52. Üye sayısı dört yüzü aşan barolarda görüşmeler Cumartesi günü sonuçlandırılır. Oy 
verme işlemi Pazar günü saat 09.00’da başlar saat 17.00’de sona erer. 
Üye sayısı dört yüzden az (dört yüz dahil) olan barolarda görüşmeler ve seçimler aynı gün 
yapılabilir. Gündemdeki konuların görüşülmesinden sonra seçim süresinin başlangıç ve bitiş saatini 
seçim sandık kurulu belirler. 
 
 
Adayların Tespiti 
Madde 53. Organlara aday olanların isimleri seçim saatine kadar seçim sandık kuruluna ayrı ayrı 
veya liste halinde verilir. 
(…)9 
 
 
 
Oy Pusulaları 
Madde 54. Oy verme zarflarının mühürlenmiş olması gerekir. Oy pusulalarının mühürlü olması 
gerekmez. Oy pusulası el ile yazılabileceği gibi basılmış veya çoğaltılmış olabilir. Oy pusulasında 
yazılı isim çizilip yerine başkası yazılabilir. 
 
 
Oy Verme 
Madde 55. Oy verme gizli olur. İlçe seçim kurulu tarafından belirlenmiş seçim sandık kurulu, oy 
vermenin gizli ve her türlü etkiden uzak düzenli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. 
 
 
 
8 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesiyle, “Hakem kurulu” şeklindeki ( k) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
9 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesiyle, “Baro ve Türkiye Barolar Birliği kesenek borcu nedeniyle genel kurula 
katılma hakkı olmayanlar; seçme ve seçilme hakkını kullanamazlar, aday olamazlar ve aday gösterilemezler.” şeklindeki 2. 
fıkra yürürlükten kaldırılmıştır. Oy Vermenin Bitimi ve Sayım 
Madde 56. Genel kurula katılan avukatların tümünün oyunu kullanması ya da oy verme süresinin 
dolmasından sonra oy verme işlemi sona erer. Durum bir tutanakla tespit edilir ve açık sayım yapılır. 
a. Sandıktan çıkan oy zarfları sayılır. 
b. Zarf sayısının verilen oy sayısından fazla olması halinde, fazla olan miktarda zarf rastgele 
alınarak açılmadan yok edilir. 
c. Zarflar teker teker açılır ve oy pusulası çıkan zarflar ayrı ayrı olmak üzere sıralanır. Birden fazla 
oy pusulası çıkan zarflar sayıma katılmaz. 
d. Üye tam sayısının yarısından en az bir fazla ad yazılı bulunmayan oy pusulası geçersizdir. 
e. Seçilecek üye sayısından daha fazla ad yazılı bulunan oy pusulasında, sondan başlanarak fazla 
adlar hesaba katılmaz. 
f. Oyların sayımı yapılır ve sonuç en çok oy alandan en az oy alana doğru sıralanarak bir tutanakla 
tespit ve ilan olunur. 
Adayların aldıkları oylarda eşitlik olması halinde, meslek kıdemi fazla olan, kıdemlerin eşitliği 
halinde ise adayların en yaşlısı ön sırada yer alır. 
Seçim sonuçlarını belirtir tutanağın bir örneği Türkiye Barolar Birliğine gönderilir. 
Bu kurallar tüm organ seçimlerinde geçerlidir. 
Yönetmeliğin bu bölümünde yer alan seçime ilişkin hükümler ile Yönetmeliğin Altıncı 
Bölümündeki genel kurul toplantısına ilişkin hükümler; Türkiye Barolar Birliği için de kıyasen 
uygulanır. 
 
 DOKUZUNCU BÖLÜM 
Denetleme Kurulu 
 
 
Görevleri 
Madde 57. Denetleme kurulunun görevi baronun mali işlerini incelemektir. 
Kurul, denetleme görevini en az iki ayda bir yapar. Bunun şeklini ve yöntemini kendisi 
kararlaştırır. Ancak, denetim sırasında aşağıdaki hususların yerine getirilmesi zorunludur. 
a. Baro gelir ve gider hesaplarının ve kayıtların dayanaklarının incelemesini yapmak, 
b. Kayıtların usulüne göre yapılıp yapılmadığını tespit etmek, 
c. Gider kayıtlarının; bütçeye, genel kurul ve Yönetim Kurulu kararı ile mevzuata uygunluğunu 
incelemek, 
d. Baro yönetim kurulu tarafından kendilerine tevdi edilen hesap raporlarını incelemek ve varsa 
usulsüzlük ve hataları tespit etmek, 
e. CMUK hesaplarının denetimini yapmak. 
Denetçiler, inceleme sonunda üç nüsha rapor düzenlerler. Bu raporlardan biri denetleme 
kurulunun karar ve rapor dosyasına konur, biri yönetim kuruluna verilir, diğeri de dönem sonunda 
bu Yönetmeliğin 58 inci maddesine göre hazırlanacak yıllık raporlara eklenir. 
Baro yönetim kurulu; denetleme kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak ve istenilen belge ve 
kayıtları denetleme kurulunun incelemesine hazır bulundurmak zorundadır. 
Denetleme kurulunun görev süresi, baro genel kurulunun bir toplantı dönemidir. Rapor Düzenlenmesi 
Madde 58. Baro denetleme kurulu, dönem sonunda genel kurula sunulmak üzere, baronun iki 
yıllık mali işlerini gösteren bir rapor düzenler. 
 
 Olağanüstü Toplantıya Çağrı 
Madde 59. Baro denetleme kurulu, incelemeleri sırasında baro mali işlerinde ve kayıtların 
tutulmasında düzensizlikler ve açıklar tespit eder ve bu düzensizliklerin devam ettiği sonucuna 
varırsa veya mevcut düzensizlikleri vahim görürse; bu konuda bir rapor düzenler ve baro genel 
kurulunun olağanüstü toplantıya çağırılmasına karar verir. Genel kurul, Avukatlık Kanununun 84, 85 
ve 87 nci maddelerine göre toplanarak karar verir. 
 
 ONUNCU BÖLÜM 
Türkiye Barolar Birliğinin İşlemleri 
 
 
İdari İşler 
Madde 60. Avukatlık Kanunu ve bu Yönetmelik hükümleri gereğince baro kararlarına karşı 
yapılan itirazlar, kararı veren baro aracılığıyla veya doğrudan Türkiye Barolar Birliğine yapılır. 
Türkiye Barolar Birliği başkanı protokolde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının yanında yer alır. 
 
 
Denetleme Kurulu 
Madde 61. Bu Yönetmelikte yer alan baro denetleme kurullarının çalışma biçim ve yöntemleri, 
Türkiye Barolar Birliği Denetleme Kurulu hakkında da uygulanır. 
 
 İtirazlarla İlgili Dosyadaki Eksiklikler 
Madde 62. Türkiye Barolar Birliği Yönetim ve Disiplin Kurulları, itirazen inceledikleri dosyada 
noksan gördükleri hususları tamamlatmak üzere dosyayı, kararı veren kurula iade edebilir. Böyle bir 
durumda noksan tamamlanıncaya kadar inceleme yapılmaz ve Türkiye Barolar Birliğinin karar verme 
süresi işlemez. 
 
 ON BİRİNCİ BÖLÜM 
Disiplin İşlemleri 
 Genel Kural 
Madde 63. Disiplin kovuşturmalarında; isnat olunan hususların ilgiliye açıkça ve yazılı olarak 
bildirilmesi, yazılı savunmasının istenmesi ve savunma için en az on günlük bir süre tanınması şarttır. 
Disiplin işlemleri; soruşturma ve disiplin kovuşturması olmak üzere iki bölümden oluşur. Disiplin 
kovuşturmasının açılmasına veya açılmasına yer olmadığına karar verilebilmesi, soruşturmanın 
yapılmasına bağlıdır. 
Avukatlık Kanununa ve Meslek Kurallarına aykırı davranışlar, disiplin kovuşturmasını gerektirir. 
 
 
Soruşturma 
Madde 64. Avukat hakkında soruşturma; a. İlgilininihbar veya şikayeti, 
b. Cumhuriyet Savcısınınisteği, 
c. Baro yönetim kurulunca görülecek lüzum üzerine yapılır. 
 
 
İhbar veya Şikayet 
Madde 65. İhbar veya şikayet, yazılı ya da sözlü olarak yapılır. 
a. Sözlü ihbar veya şikayet, herhangi bir kişinin baroya başvurması ve hakkında ihbarda 
bulunduğu avukatı belirtip, iddialarını açıklamasıyla yapılmış olur. 
b. Yazılı ihbar veya şikayet, bu konuda baroya verilecek yazı ile yapılır. 
Her iki durumda da başvuran kişinin açık kimliği ve adresi, ihbar veya şikayet olunan avukatın 
kimliği, ihbar veya şikayet konusu, maddi olaylar ve ihbar gününün belirtilmesi zorunludur. Sözlü 
ihbar veya şikayette bu hususlar, baro başkanı veya yönetim kurulu üyelerinden biri ile ihbar veya 
şikayette bulunan kişi ve katip tarafından imzalanacak bir tutanakla tespit edilir. 
Şikayet edenden, şikayetin mahiyeti ve genişliği göz önünde bulundurularak, baro başkanınca 
masraf avansı istenebilir. Talep edilen avans ve tamamlanması istenen miktar ilgilisi tarafından 
ödenmedikçe, işlem yapılmayabilir. 
 
 İlk İnceleme 
Madde 66. Yönetim kurulu, acil durumlar dışında, ihbar veya şikayetin yapılmasından sonra 
yapacağı ilk toplantıda ihbar veya şikayeti inceler. 
İhbar veya şikayette bulunanın kimliği, adresi ve imzası bulunmayan istekler işleme konamaz. 
Ancak yönetim kurulu lüzum gördüğü durumlarda ihbar veya şikayet konusu olay hakkında 
kendiliğinden soruşturma yapabilir. 
 
 Soruşturma Yapılması Görevi 
Madde 67. Şikayet veya ihbar ya da istek konusu olan husus, yönetim kurulunun üyeleri arasından 
görevlendireceği biri tarafından incelenir. Bu üye delilleri toplar, ihbar veya şikayette bulunanları 
dinleyebilir ve gerekli göreceği kimselerin ifadelerini yeminli olarak da alabilir. Dayanak olan veya 
lüzum görülen dava ve icra dosyaları görevli üye tarafından incelendikten ve hakkında ihbar veya 
şikayette bulunulan avukat dinlendikten veya dinlenmek üzere verilen süre dolduktan sonra 
düzenlenecek rapor yönetim kuruluna verilir. 
Yönetim kurulu, soruşturma raporunu eksik görürse daha önce görevlendirdiği üyeyi veya diğer 
bir üyeyi eksikliğin tamamlattırılması için görevlendirebilir. 
Yönetim kurulu, ivedilikle ve her halde şikayet, ihbar veya istek tarihinden itibaren en çok bir yıl 
içinde disiplin kovuşturması hakkında bir karar vermek zorundadır. 
 
 Disiplin Kovuşturmasına Yer Olmadığı Kararı 
Madde 68. Yönetim kurulu dosyayı ve raporu inceleyerek, aleyhinde şikayet veya ihbarda 
bulunulan avukat hakkında disiplin kovuşturması açılmasını gerektirecek bir durumun mevcut 
olmadığını tespit ederse disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına karar verir. 
Bu kararda; ihbar veya şikayette bulunanın adı ve adresi, şikayet olunan avukatın kimliği, isnat 
olunan fiil, yapılan inceleme ve deliller ile gerekçe belirtilir. Karar, ilgili dosya eklenerek Cumhuriyet Savcılığına resmi yazı ile bildirilir; hakkında soruşturma 
açılmış bulunan avukata ve varsa şikayetçiye tebliğ olunur. 
Şikayetçiye tebligat, Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır. Şu kadar ki, karar örneğinin elden 
verilerek tebliği de mümkündür. Bu takdirde tebligatın yapıldığı tarih, tebellüğ eden şikayetçinin adı 
ve soyadı bir tutanakla tespit edilerek şikayetçi ile baro adına başkatip ve ilgili memur tarafından 
imzalanır. Cumhuriyet Savcısına gönderilen resmi yazının bir örneği, yazıyı alan tarafından yazının 
alındığı tarih belirtilerek imzalanır. Tebligat parçaları veya tutanakla savcılık alındısı dosyaya konur. 
 
 
İtirazlar 
Madde 69. Baro yönetim kurulunun disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığı kararlarına 
karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde; ilgili Cumhuriyet Savcılığı ile şikayet eden tarafından, 
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna itiraz edilebilir. Baro, itiraz dilekçesini, dosyayı da 
ekleyerek Türkiye Barolar Birliğine gönderir. Dosyanın Türkiye Barolar Birliğine gidiş dönüş posta 
gideri itiraz edenden alınır. İtirazın Cumhuriyet Savcılığınca yapılması halinde posta gideri ilgili baro 
tarafından ödenir. 
Türkiye Barolar Birliğinin; itirazın reddi hakkındaki kararları onaylanmak üzere, karar tarihinden 
itibaren bir ay içinde Adalet Bakanlığına gönderilir. Bu kararlar, Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten 
itibaren iki ay içinde Bakanlıkça bir karar verilmediği veya onaylandığı takdirde kesinleşir. 
Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, gerekçesi ile birlikte 
Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen kararlar, Türkiye Barolar Birliği Yönetim 
Kurulunca 2/3 çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış 
sayılır. Sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına ve ilgili baroya bildirilir. 
Adalet Bakanlığının bu madde uyarınca verdiği kararlara karşı Türkiye Barolar Birliği, şikayetçi ve 
ilgili baro; Adalet Bakanlığının uygun bulmayıp bir daha görüşülmek üzere geri göndermesi üzerine 
Türkiye Barolar Birliğince verilen kararlara karşı ise, Adalet Bakanlığı, şikayetçi ve ilgili baro idari 
yargı merciine başvurabilirler. 
 
 Disiplin Kovuşturması Açılması 
Madde 70. Baro yönetim kurulunun disiplin kovuşturması açılmasına karar vermesi halinde; 
dosya derhal baro disiplin kuruluna gönderilir ve Avukatlık Kanununun 144 üncü ve sonraki 
maddeleri uyarınca işlem yapılır. 
Disiplin kurulu kararı, ilgililer ile Cumhuriyet Savcısına bu Yönetmeliğin 68 inci maddesine göre 
tebliğ olunur. 
 
 Baro Disiplin Kurulu Kararına İtiraz 
Madde 71. Cumhuriyet Savcısı ve ilgililer, disiplin kurulu kararının tebliğinden itibaren otuz gün 
içinde, Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kuruluna itiraz edebilirler. 
İtiraz dilekçesi ilgili baroya verilir. Baro dosya ile birlikte itiraz dilekçesini Türkiye Barolar Birliği 
Disiplin Kurulu Başkanlığına gönderir. Dosyanın Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kuruluna gidiş 
dönüş posta gideri itiraz edenden alınır. İtirazın Cumhuriyet Savcılığınca yapılması halinde gider 
baro tarafından ödenir. 
 
 
Resmi ve Özel Kuruluşların İncelemeye 
İzin Vermeleri 
Madde 72. Resmi ve özel kuruluşlarla yargı mercileri, gerçek ve tüzel kişiler; baroların, Yönetim 
Kurulunca görevlendirilen üyelerinin, baro disiplin kurulunun ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim ve Disiplin Kurullarının isteği üzerine soruşturma, kovuşturma veya itiraz konusu ile ilgili dosya ve 
belgelerin incelenmesine izin verirler. 
İncelemenin başka bir baro bölgesinde istinabe yoluyla yapılması gereken hallerde de bu madde 
hükümleri uygulanır. 
 
 ON İKİNCİ BÖLÜM 
Denetim 
 
 
Barolar ve Türkiye Barolar Birliğinin Denetimi 
Madde 73. Barolar ve Türkiye Barolar Birliğinin idari ve mali denetimi, hazırlanacak program 
dahilinde adalet müfettişlerince yapılır. 
İdari denetim; barolar ve Türkiye Barolar Birliği organlarının görevlerini kanun hükümlerine 
uygun olarak yapıp yapmadıklarını tespite yönelik olup, bu sebeple tüm kayıt, işlem, defter, her türlü 
evrak ve belgelerin incelenmesi suretiyle yapılır. 
Mali denetim; 
a. Barolar ve Türkiye Barolar Birliğinin gelir ve giderlerin incelenmesi, 
b. Giderlerin amacına ve usulüne uygun olup olmadığı, 
c. Gelirlerin yasal kaynaklara dayalı ve zamanında eksiksiz olarak kayıtlara intikal ettirilip 
ettirilmediği, 
d. Üye keseneklerinin tahsil edilip edilmediği, 
e. Türkiye Barolar Birliği keseneklerinin vaktinde ödenip ödenmediği, 
f. Ölüm yardımı keseneklerinin hak sahiplerine ödenmek üzere Türkiye Barolar Birliğine vaktinde 
gönderilip gönderilmediği, 
g. Barolar ve Türkiye Barolar Birliğinin, memur ve hizmetlilerin prim ve stopaj vergileri ile 
ücretlerini, baroların avukatlara ait Sosyal Sigortalar Kurumu prim borçlarını zamanında ödeyip 
ödemedikleri, 
h. Baro hesaplarında herhangi bir suiistimal bulunup bulunmadığı, 
ı. CMUK hesaplarının denetimi hususlarını kapsar. 
Denetimin amacına uygun ve sağlıklı yürütülebilmesi için, denetim süresince yetkililer 
müfettişlere yardımcı olur. İstenilen bilgi ve belgeler geciktirilmeden temin edilir. 
Yapılan denetimde, mahallinde giderilmesi mümkün aksaklıklar dışında öneriye değer hususlar 
ilgili baroya ve Türkiye Barolar Birliğine bildirilir. Müteakip denetimde bu hususlara uyulup 
uyulmadığı üzerinde durulur. 
Denetim sırasında idari ve mali konularda tespit edilecek organların usulsüzlük ve 
yolsuzluklarından dolayı yapılan soruşturma sonunda düzenlenecek fezlekeli evrak Adalet Bakanlığı 
Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi edilir. (Ek bölüm:RG6/9/2008-26989) 
ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sürekli 
Avukatlık Hizmetlerinde 
Uygulanacak Esaslar 
 
 Sözleşme Yapılması ve Sözleşmede 
Bulunması Gereken Hükümler 
Madde 73/A. Sürekli avukatlık hizmeti içeren çalışma şekillerinde, 1136 sayılı Avukatlık Kanununa 
ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine uygun, yazılı sürekli avukatlık hizmetleri sözleşmesi 
düzenlenmesi zorunludur. Bu sözleşme taraf sayısından bir fazla nüsha olarak hazırlanır. Birer 
nüshası taraflara, bir nüshası da sözleşmenin tarafı olan avukat tarafından kayıtlı olduğu baroya 
verilir. Sözleşme metninde uyuşmazlık çıkması halinde baroda saklanan nüshaya itibar edilir. 
Her baro sözleşmeler için ayrıca bir kayıt defteri tutar ve bu deftere yıl bağlantılı sıra numarasına 
göre sözleşmeler kayıt edilir. Kaydı yapılan sözleşme kayıt sıra numarasına göre sözleşmeler 
klasöründe, bir fotokopisi de avukatın sicil dosyasında saklanır. 
Sözleşmede; 
a. İş sahibinin adı, soyadı, mesleki ya da ticari unvanı, adresi, vergi/TC kimlik numarası, 
b. Avukatın/avukatlık bürosunun/avukatlık ortaklığının adı, soyadı, unvanı, vergi/TC kimlik 
numarası, 
c. İşin tanımı, 
ç. Avukatlık ücreti ve bu ücretin ödenme şekli, 
d. Sözleşme hükümlerinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi değişikliklerine uyarlanacağı, 
e. Süresi, 
g. Sona erme koşulları, 
ğ. İşin harç ve giderlerinin iş sahibine ait olduğu, bunların peşin olarak ya da avukatın ilk talebinde 
derhal ödenmesi gerektiği, sözleşmede yazılı adresin avukatın bu konudaki taleplerini ileteceği adres 
olduğu, bu adrese yapılan tebligatların iş sahibine yapılmış sayılacağı, 
h. (…)10 
 
yer alır. 
 
 
Serbest Meslek Makbuzu veya 
Bordro Düzenlenmesi ve Baroya İbraz 
Madde 73/B. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu kapsamındaki sürekli avukatlık hizmeti içeren çalışma 
şekillerinde sözleşmelere göre tahsil edilen avukatlık ücretine ilişkin serbest meslek makbuz veya 
bordro örnekleri, her yıl sonunda avukat tarafından bir liste ekinde kayıtlı olduğu baro başkanlığına 
sunulur. Bu belgeler avukatın sicil dosyasında saklanır. 
 
 
10 
7/9/2010 tarihli ve 27695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesiyle, “Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların 1086 sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 516 ncı ve ilgili maddeleri kapsamında tahkim yolu ile çözülebileceği, hakem heyetinin birisi 
hakem kurulu başkanı olmak üzere, asgari on yıllık hukukçu olarak fiilen görev yapmış üç hukukçudan oluşacağı, hakem 
kuruluna görevlendirmenin avukatın kayıtlı olduğu baro merkezinde bulunan ve uyuşmazlığa bakmakla görevli 
mahkemece taraflardan birinin sürekli avukatlık hizmetleri sözleşmesi örneğini de ekleyerek yapacağı yazılı başvuru 
üzerine yapılacağı hükümleri “ şeklindeki (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.  
Kanuna Uygun Davranmayan Tüzel Kişiler ve
Yıllık Rapor 
Madde 73/C. 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı 
davranan tüzel kişiler, merkezlerinin bulunduğu yer barosu tarafından takip edilerek haklarında suç 
duyurusunda bulunulur. Baro başkanlığı bu konudaki çalışmaların sonuçlarını sözleşmeye taraf olan 
avukatları da içeren bir rapor ile her yıl sonunda Türkiye Barolar Birliğine bildirir. 
 
 Disiplin Sorumluluğu 
Madde 73/D. 73/A ve 73/B maddelerine aykırı davranışlar ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 
altında vekalet ücreti kararlaştırılması Meslek Kurallarına aykırılık oluşturur. 
 
 ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM11 
 
Çeşitli Hükümler 
 
 Dava Vekilleri 
Madde 74. Avukatlık Kanununun Geçici 13 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca dava vekilliği 
yapmaları kabul edilenler, barolarca düzenlenen listeye yazılmakla yükümlüdürler. 
Dava vekilleri listesinde, dava vekillerinin adları ve soyadları dava vekilliği ruhsatnamelerinin 
tarihi, Bakanlık sicil ve baro listesinde kayıt sıra numarası gösterilir. Liste, isim alfabe sırasına göre 
düzenlenir. Her adli yılın başında 31 Aralık tarihine kadar, baro listesinde yazılı dava vekillerinin 
isimlerinin yer aldığı liste düzenlenerek avukatlar listesine eklenip Adalet Bakanlığı ile Türkiye 
Barolar Birliği ile dava vekillerinin vekalet icra edebilecekleri yer Cumhuriyet Savcılıklarına, en büyük 
idare amirine, o yer yargı mercilerine, icra ve iflas dairelerine ve noterlerine gönderilir. 
Dava vekillerinin listeye yazılmak için başvurmalarına, listeden silinmelerine ve istemlerinin 
reddine dair kararlara karşı itirazlar hakkında, avukatlarla ilgili hükümler kıyasen uygulanır. 
 
 Dava ve İş Takipçileri 
Madde 75. Avukatlık Kanununun Geçici 17 inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere bu 
Yönetmeliğin 74 üncü maddesi ile avukatlık mesleğine kabul, yalnız avukatların yapabileceği işler, 
başka baroya nakil, disiplin işlemlerine ilişkin hükümleri dava ve iş takipçileri hakkında da kıyasen 
uygulanır. 
Dava ve iş takipçileri, Avukatlık Kanununun Geçici 17 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca 
bulundukları yerdeki avukat veya dava vekilleri sayısı üçü bulmadıkça listesine yazılı oldukları baro 
veya başka bir baro bölgesindeki bir yere nakledilemezler. 
Dava ve iş takipçilerine verilecek yetki belgesi Türkiye Barolar Birliğinin belirleyeceği örneğe göre 
düzenlenir. 
 
 
 
 
 
11 
6/9/2008 tarihli ve 26989 sayılı RG’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesiyle, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin on ikinci 
bölümünden sonra gelmek üzere on üçüncü bölüm eklenmiş, mevcut on üçüncü bölüm, on dördüncü bölüm olarak metne 
işlendiği şekilde değiştirilmiştir. Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
Madde 76. 20/2/1973 tarihli ve 14454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Avukatlık Kanunu 
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
 Geçici Madde 1. Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliği tarafından 
düzenlenen avukat kimlikleri dışındaki kimlikler, 1/1/2003 tarihinden sonra avukat kimliği olarak 
kullanılamaz. 
 
 Mevcut Sözleşmelerin Uyumu 
Geçici Madde 2. (Ek: RG 6/9/2008-26989) 
Bu Yönetmeliğin onüçüncü bölüm hükümlerinin yürürlük tarihinden önce düzenlenen sürekli 
avukatlık hizmetleri sözleşmeleri, 31/12/2008 tarihine kadar bu Yönetmelikle uyumlu hale getirilir ve 
sözleşmenin tarafı olan avukatların Yönetmelikten doğan yükümlülükleri aynı süre için devam eder. 
 
 Yürürlük 
Madde 77. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
 
Yürütme 
Madde 78. Bu Yönetmelik hükümleri Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından yürütülür

18.01.2019
AV. ÖZGÜR DEMİR
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.